UVOD

Ovaj Katalog informacija ustrojen je sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine broj 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11), u cilju omogućavanja i osiguravanja ostvarivanja prava na pristup informacijama domaćim ili stranim fizičkim i pravnim osobama (dalje: korisnik) putem otvorenosti i javnosti djelovanja Umjetničkog paviljona u Zagrebu (dalje: Paviljon).
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Paviljona da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njegovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.
Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koji posjeduje, kojim raspolaže ili nadzire Paviljon.

OSNOVNI PODACI

Paviljon ima status javne ustanove koja muzejsku djelatnost obavlja kao javnu službu.
Djelatnost Paviljona obuhvaća istraživanje, sistematiziranje i znanstvenu obradu kulturnih dobara, njihovo predočavanje javnosti putem povremenih izložbi, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi u smislu članka 5. Zakona o muzejima.
U okviru djelatnosti iz prethodnog stavka ustanova:

 • Samostalno organizira likovne izložbe i to:
 • velike problemsko-tematske izložbe pojedinih pravaca, grupa i tendencija u smislu povijesne valorizacije bitnih činjenica u hrvatskoj likovnoj umjetnosti XIX,  XX i XXI stoljeća,
 • retrospektivne izložbe pojedinih umjetnika,
 • samostalne izložbe i prikazi ciklusa u opusima naših umjetnika.
 • Surađuje sa srodnim ustanovama, udruženjima i pojedincima na prezentaciji i promidžbi likovnog i kulturnog stvaralaštva putem:
 • tradicionalnih izložbi
 • suorganizira i prihvaća izložbene projekte drugih galerijskih i muzejskih institucija koje ne posjeduju vlastiti ili adekvatan izložbeni prostor u gradu
 • U sklopu izložbe organizira predavanja, stručna vodstva, projekcije filmova.
 • Obavlja izdavanje i prodaju kataloga, plakata, razglednica, CD-a i drugih materijala u vezi s djelatnošću ustanove.

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Paviljon upoznaje javnost o organizaciji rada Paviljona, uvjetima rada i načinu obavljanja poslova iz svoje djelatnosti davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja.
Pored navedenog, korisnici ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Paviljonu, odnosno službeniku za informiranje. Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostupan je na www.umjetnicki-paviljon.hr
Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku, o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog komunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.
Paviljon omogućava pristup informacijama davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

 • neposrednim davanjem informacije,
 • davanjem informacije pisanim putem,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

     Korisnik može u zahtjevu naznačiti način dobivanja informacije.
Zahtjev se podnosi:

 • Pisanim putem na adresu: Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb
 • Elektroničkom poštom na adresu  tajnistvo@umjetnicki-paviljon.hr
 • Telefonom na broj: +385 1 484 1070, 487 6487
 • Telefaksom na broj: +385 1 484 1080

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima pred Paviljonom.
Paviljon ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Paviljon može uskratiti pristup informaciji u slučajevima propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

ROKOVI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Paviljon je podnositelju usmenog ili pisanog zahtjeva obvezan omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenje zahtjeva.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva, Paviljon će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, Paviljon će rješenjem odbaciti zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.
Ako Paviljon ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, a najkasnije u roku 8 dana od zaprimanja zahtjeva, ustupit će isti tijelu javne vlasti koji posjeduje, raspolaže ili nadzire informaciju, o čemu će se obavijestiti podnositelja. U tom slučaju, rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana:

 • Ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Paviljona
 • Ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija
 • Ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

O produženju rokova Paviljon će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

Imenovanje službenika

Zahtjev za za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Zahtjev za za ostvarivanje prava na pristup informaciji

 
Ispiši stranicu